یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


Panel 1
فضای هاست 500 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
قیمت ماهانه 2500 تومان

2,500 تومان ماهانه

Panel 2
فضای هاست 1500 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود

3,500 تومان ماهانه

Panel 3
فضای هاست 2500 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود

6,000 تومان ماهانه

Panel 4
فضای هاست 3000 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود

8,000 تومان ماهانه

Panel 5
فضای هاست 3500 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود

10,000 تومان ماهانه

Panel 6
فضای هاست 4000 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود

12,000 تومان ماهانه

Language:

    نظر مشتریان

میزبانی سایت گیم سازان
سایت گیم سازان
میزبانی سایت گیم سازان
گیم سازان